java script 深度对象合并

由于公司最近的某个业务
顺手解决了一下,JS程序员,一直以来避之不及的问题。
那就是对象合并。
以及对象抽取。

var obj1 = {
  a: {
    h: [50, 1,2,3],
    j: "hehe"
  }
};

var obj2 = {
  a: {
    k: "KKK",
    h: [100, 2, 6],
    j: "haha"
  },
  b: {
    i: "abc"
  }
};

假设现在有这两个,js对象。
我们往往希望把他合并为,我们想要的样子,而不是简单的在第一层进行覆盖插入。

我们希望这个对象合并结果是这样:

{
  "a": {
    "h": [1,2,3,6,50,100],
    "j": "haha",
    "k": "KKK"
  },
  "b": {
    "i": "abc"
  }
}

大家可以在一下试一下

对象1

对象2

以下即是源码:

var margeObj = function (obj1, obj2) {
  this.arrayUnique = function(array){
    if (array instanceof Array === false) {
      throw "ARGEMENTS TYPE IS NOT ARRAY";
    }
    array.sort(function (a, b) {return a - b});
    var result = [array[0]];
    for(var i = 1; i < array.length; i++){
      if (result.indexOf(array[i]) === -1) {
        result.push(array[i]);
      }
    }
    return result;
  }

  this.jsonSortByKeys = function (json) {
    var keys = Object.keys(json);
    keys.sort();
    var result = {};
    for (var i = 0; i < keys.length; i++) {
      result[keys[i]] = json[keys[i]];
    }
    return result;
  };

  this.checkVarBothType = function (var1, var2) {
    if (var1 instanceof Array && var2 instanceof Array) {
      return "array";
    }
    if (var1 instanceof Array === false && var2 instanceof Array === false && var1 instanceof Object && var2 instanceof Object) {
      return "object";
    }
    if (var1 instanceof Function && var2 instanceof Function) {
      return "function";
    }
    if (var1 instanceof String && var2 instanceof String) {
      return "string";
    }
    if (var1 instanceof Number && var2 instanceof Number) {
      return "number";
    }
    if (var1 instanceof Boolean && var2 instanceof Boolean) {
      return "boolean";
    }
    return "different";
  };

  this.margeObjLoop = function (obj1, obj2) {
    if (checkVarBothType(obj1, obj2) !== 'object') {
      throw "ARGEMENTS TYPE IS NOT OBJECT";
    }

    var cell1 = jsonSortByKeys(obj1);
    var cell2 = jsonSortByKeys(obj2);

    for (var i in cell2) {
      if (checkVarBothType(cell1[i], cell2[i]) == "array") {
        cell1[i] = arrayUnique(cell1[i].concat(cell2[i]));
        continue;
      }
      if (checkVarBothType(cell1[i], cell2[i]) == "object") {
        cell1[i] = jsonSortByKeys(margeObjLoop(cell1[i], cell2[i]));
        continue;
      }
      cell1[i] = cell2[i];
    }

    return jsonSortByKeys(cell1);
  };

  return this.margeObjLoop(obj1, obj2);
};
往期文章列表

大功告成

哈!阿里云自从有了Ubuntu 16.04,我们这种14.04用了很久的人,都一直趋之若鹜。本来是想新租一台服务器来搞,不过感觉都好贵,这台首购优惠的机,性能也很差,并且上面有我的BLOG以及数据库,一直也不敢动。

迁移的成本太高啦!!!

为啥这么说呢?上面的所有项目,都是我自己写的,框架也是,数据库表结构也是。

如今狠了狠心。直接就给干了,当初练手用的东西,也没有必要多留了。

回想起来,是连一张截图也没有存呢!翻番几年前的朋友圈,兴许能翻出来。

不过,既然要搞,就搞彻底吧,之前自己写的锉货扔了也就扔了。毕竟还是要向前看嘛。

博客系统,我挑来选去,从Odoo,GitLab,我甚至想着搞个Dz的个人空间来当博客。

搭了一堆环境,折腾了一大圈!始终都觉得少点什么,或者感觉哪不合适。最终还是回归,这里吧

《WORD PRESS》

可以说是将我带入互联网的地一个玩意儿,虽然是用,全世界最好的语言写的。但还是要感谢它。

忆当年,申请个免费的空间,上传个WordPress Bla…Bla…Bla…Bla…….

顺便,我会继续在这里书写我成长的历程。。。。尽量吧……
往期文章列表